+34 930 135 819 | moc.c1721367058stulo1721367058sba@o1721367058fni1721367058

Nota legal Correo Electrónico

Advertiment legal

Aquest missatge i, si escau, els fitxers annexes tenen caire confidencial, especialment pel que a les dades personals, i constitueixen matèria reservada i protegida pel secret professional dirigida exclusivament al seu destinatari. Si no es tracta d’aquest i l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem ens ho comuniqui a moc.c1721367058stulo1721367058sba@o1721367058fni1721367058 i el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar-lo, reproduir-lo, alterar-lo, arxivar-lo o comunicar-lo a tercers, sota pena d’entrar en responsabilitats legals. L’emissor no garanteix la integritat, rapidesa o seguretat d’aquest correu ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altre manipulació que facin tercers.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Conforme a la Legislació Europea Reglament (UE) 2016/679, i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), us informem que la vostra adreça de correu electrònic juntament amb les dades personals contingudes en aquesta comunicació, seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ABSOLUT STRATEGY CONSULTING, S.L., la finalitat del tractament serà la gestió comercial, comptable i administrativa de la informació facilitada. La base jurídica del tractament es basa en l’existència d’una relació precontractual/contractual. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, o durant el període necessari per complir les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant del responsable del tractament per qualsevol mitjà subjecte en dret acompanyant de còpia de document oficial que us identifiqueu enviant un missatge al correu electrònic moc.c1721367058stulo1721367058sba@o1721367058fni1721367058, o una comunicació postal a l’adreça PASSEIG VINT-I-DOS DE JULIOL, 432 1-2 – 08221 TERRASSA (BARCELONA), segons els termes que la normativa aplicable estableix i que es pot consultar a www.agpd.es ia la nostra política de privadesa https://www.absolutsc.com/inicio/politica-de-privacidad.

 

Advertencia legal

Este mensaje, y en su caso, los ficheros anexos, son confidenciales especialmente en lo que respecta a los datos personales y constituye materia reservada y protegida por el secreto profesional dirigida exclusivamente a su destinatario. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique a moc.c1721367058stulo1721367058sba@o1721367058fni1721367058 y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizarlo, reproducirlo, alterarlo, archivarlo o comunicarlo a terceros, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus u otra manipulación efectuada por terceros.

Información básica sobre Protección de Datos:
Conforme a la Legislación Europea Reglamento (UE) 2016/679, y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos que su dirección de correo electrónico junto a los datos personales contenidos en esta comunicación, serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ABSOLUT STRATEGY CONSULTING, S.L., cuya finalidad de tratamiento será la gestión comercial, contable y administrativa de la información facilitada. La base jurídica del tratamiento está basada en la existencia de una relación pre-contractual/contractual. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, o durante el periodo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Se garantiza un tratamiento de datos leal y transparente. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, u oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos podrán ser ejercitados ante el Responsable del tratamiento por cualquier medio sujeto en derecho acompañando de copia de documento oficial que le identifique enviando un mensaje al correo electrónico moc.c1721367058stulo1721367058sba@o1721367058fni1721367058, o una comunicación postal a la dirección PASSEIG VINT-I-DOS DE JULIOL, 432 1-2 – 08221 TERRASSA (BARCELONA), según los términos que la normativa aplicable establece y que se puede consultar en www.agpd.es y en nuestra política de privacidad https://www.absolutsc.com/inicio/politica-de-privacidad.

 

Disclaimer

This message and any attached files transmitted with it, are confidential, especially regarding personal data. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is adressed. If you are not the intended recipient and have received this information in error or have accessed it for any reason, please notify us at moc.c1721367058stulo1721367058sba@o1721367058fni1721367058 and then destroy or delete the message refraining from any reproduction, alteration, filing or communication to third parties, on penalty of incurring legal responsibilities. The sender does not guarantee the integrity, the accuracy, the swift delivery or the security of this email transmission and assumes no responsibility for any possible damage incurred thrpugh data capture, virus incorporation or any manipulation carried out by third parties.

Basic information on Data Protection:
In accordance with the European Legislation Regulation (EU) 2016/679, and the Organic Law on Data Protection and Guarantee of Digital Rights (LOPDGDD), we inform you that your email address together with the personal data contained in this communication, will be incorporated to the treatment system owned by ABSOLUT STRATEGY CONSULTING, S.L., whose purpose of treatment will be the commercial, accounting and administrative management of the information provided. The legal basis of the treatment is based on the existence of a pre-contractual/contractual relationship. The data provided will be kept as long as the contractual relationship is maintained, or during the period necessary to comply with legal obligations. Fair and transparent data processing is guaranteed. The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation.

The rights of access, rectification, deletion, limitation of treatment, or opposition to treatment, as well as the right to data portability may be exercised before the Data Controller by any means subject to law, accompanied by a copy of the official document that identify by sending an email message to moc.c1721367058stulo1721367058sba@o1721367058fni1721367058, or a postal communication to the address PASSEIG VINT-I-DOS DE JULIOL, 432 1-2 – 08221 TERRASSA (BARCELONA), according to the terms established by the applicable regulations and which It can be consulted at www.agpd.es and in our privacy policy https://www.absolutsc.com/inicio/politica-de-privacidad.